FCM pre zelenú dohodu EÚ

wps_doc_0

Zelená dohoda EÚ vyzýva na vyriešenie významných problémov identifikovaných v súčasnom hodnotení materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (FCM) a verejná konzultácia o tom sa skončí 11. januára 2023, pričom rozhodnutie výboru má byť prijaté v druhom štvrťroku 2023. hlavné problémy súvisia s absenciou právnych predpisov EÚ o FCM a súčasných pravidiel EÚ.

Špecifiká sú nasledovné:01 Neadekvátne fungovanie vnútorného trhu a možné problémy s bezpečnosťou neplastových materiálov FCM Väčšine priemyselných odvetví iných ako plasty chýbajú špecifické pravidlá EÚ, čo má za následok chýbajúcu definovanú úroveň bezpečnosti, a preto neexistuje riadny právny základ pre priemysel pracovať na dodržiavaní predpisov.Hoci na vnútroštátnej úrovni existujú špecifické pravidlá pre určité materiály, tieto sa v jednotlivých členských štátoch často veľmi líšia alebo sú zastarané, čo vytvára nerovnakú ochranu zdravia občanov EÚ a zbytočne zaťažuje podniky, ako napríklad systém viacnásobného testovania.V iných členských štátoch neexistujú žiadne vnútroštátne pravidlá, pretože nie sú dostatočné zdroje na to, aby mohli konať samostatne.Podľa zainteresovaných strán tieto problémy vytvárajú problémy aj pre fungovanie trhu EÚ.Napríklad FCM vo výške 100 miliárd eur ročne, z čoho asi dve tretiny zahŕňajú výrobu a používanie neplastových materiálov, vrátane mnohých malých a stredných podnikov.02 Prístup k pozitívnemu autorizačnému zoznamu Nedostatočné zameranie na konečný produkt Poskytnutie pozitívneho schvaľovacieho zoznamu pre plastové FCM východiskové materiály a požiadavky na prísady vedie k mimoriadne zložitým technickým predpisom, praktickým problémom pri implementácii a riadení a nadmernej záťaži pre verejné orgány a priemysel .Vytvorenie zoznamu vytvorilo významnú prekážku pre harmonizáciu pravidiel pre iné materiály, ako sú atramenty, gumy a lepidlá.Podľa súčasných možností hodnotenia rizík a následných mandátov EÚ by hodnotenie všetkých látok používaných v neharmonizovaných materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami trvalo približne 500 rokov.Zvyšujúce sa vedecké poznatky a chápanie FCM tiež naznačujú, že hodnotenia obmedzené na východiskové materiály primerane neriešia bezpečnosť konečných produktov vrátane nečistôt a látok, ktoré sa náhodne tvoria počas výroby.Chýba tiež zohľadnenie skutočného potenciálneho využitia a životnosti konečného produktu a dôsledkov starnutia materiálu.03 Nedostatok stanovenia priorít a aktuálneho hodnotenia najnebezpečnejších látok Súčasnému rámcu FCM chýba mechanizmus na rýchle posúdenie nových vedeckých informácií, napríklad relevantných údajov, ktoré môžu byť dostupné podľa nariadenia EÚ REACH.Existuje tiež nejednotnosť v práci na hodnotení rizík pre rovnaké alebo podobné kategórie látok hodnotené inými agentúrami, ako je Európska chemická agentúra (ECHA), a preto je potrebné zlepšiť prístup „jedna látka, jedno hodnotenie“.Okrem toho je podľa EFSA potrebné spresniť hodnotenia rizík, aby sa zlepšila ochrana zraniteľných skupín, čo podporuje opatrenia navrhnuté v stratégii pre chemické látky.04 Nedostatočná výmena informácií o bezpečnosti a zhode v dodávateľskom reťazci, schopnosť zabezpečiť zhodu je ohrozená.Okrem fyzického odberu vzoriek a analýzy je pri určovaní bezpečnosti materiálov rozhodujúca dokumentácia o zhode, ktorá podrobne popisuje úsilie odvetvia na zaistenie bezpečnosti FCM.Bezpečnostná práca.Táto výmena informácií v dodávateľskom reťazci tiež nie je dostatočná a dostatočne transparentná na to, aby umožnila všetkým podnikom v rámci dodávateľského reťazca zabezpečiť, aby konečný produkt bol pre spotrebiteľov bezpečný, a aby to členské štáty mohli skontrolovať pomocou súčasného papierového systému.Preto modernejšie, zjednodušené a digitalizovanejšie systémy kompatibilné s vyvíjajúcimi sa technológiami a IT štandardmi pomôžu zvýšiť zodpovednosť, tok informácií a dodržiavanie predpisov.05 Presadzovanie nariadení FCM je často slabé Členské štáty EÚ nemajú dostatočné zdroje ani dostatočné odborné znalosti na presadzovanie súčasných pravidiel, pokiaľ ide o implementáciu nariadení FCM.Posúdenie dokumentov o zhode si vyžaduje špecializované znalosti a nesúlad zistený na tomto základe sa ťažko obhajuje na súde.V dôsledku toho sa súčasné presadzovanie do veľkej miery spolieha na analytické kontroly obmedzení migrácie.Z približne 400 látok s migračnými obmedzeniami je však v súčasnosti dostupných s certifikovanými metódami len približne 20 látok.06 Predpisy nezohľadňujú v plnej miere osobitosti MSP Súčasný systém je obzvlášť problematický pre MSP.Na jednej strane sú podrobné technické pravidlá súvisiace s podnikaním príliš náročné na pochopenie.Na druhej strane nedostatok konkrétnych pravidiel znamená, že nemajú žiadny základ na zabezpečenie toho, aby neplastové materiály boli v súlade s nariadeniami, alebo nemajú zdroje na to, aby sa vyrovnali s viacerými pravidlami v členských štátoch, čím sa obmedzuje rozsah, v akom ich výrobky môžu uvádzať na trh v celej EÚ.Okrem toho MSP často nemajú zdroje na to, aby žiadali o látky, ktoré sa majú posúdiť na schválenie, a preto sa musia spoliehať na žiadosti vytvorené väčšími priemyselnými subjektmi.07 Nariadenie nepodporuje vývoj bezpečnejších a udržateľnejších alternatív Súčasné právne predpisy v oblasti riadenia bezpečnosti potravín poskytujú len malý alebo žiadny základ pre vývoj pravidiel, ktoré podporujú a podporujú trvalo udržateľné alternatívy balenia alebo zaisťujú bezpečnosť týchto alternatív.Mnohé staršie materiály a látky sú schválené na základe menej prísnych hodnotení rizík, zatiaľ čo nové materiály a látky podliehajú zvýšenej kontrole.08 Rozsah kontroly nie je jasne definovaný a je potrebné ho prehodnotiť.Hoci súčasné nariadenia 1935/2004 stanovujú predmet úpravy, podľa verejnej konzultácie uskutočnenej počas hodnoteného obdobia približne polovica respondentov, ktorí sa k tejto otázke vyjadrili, uviedla, že je obzvlášť ťažké zapadnúť do pôsobnosti súčasnej legislatívy FCM. .Napríklad plastové obrusy vyžadujú vyhlásenie o zhode.

Celkovým cieľom novej iniciatívy je vytvoriť komplexný, v budúcnosti odolný a vymáhateľný regulačný systém FCM na úrovni EÚ, ktorý primerane zaisťuje bezpečnosť potravín a verejné zdravie, zaručuje efektívne fungovanie vnútorného trhu a podporuje udržateľnosť.Jeho cieľom je vytvoriť rovnaké pravidlá pre všetky podniky a podporiť ich schopnosť zabezpečiť bezpečnosť finálnych materiálov a predmetov.Nová iniciatíva napĺňa záväzok chemickej stratégie zakázať prítomnosť najnebezpečnejších chemikálií a posilniť opatrenia, ktoré zohľadňujú chemické kombinácie.Vzhľadom na ciele Akčného plánu obehového hospodárstva (CEAP) podporuje používanie trvalo udržateľných obalových riešení, podporuje inovácie v oblasti bezpečnejších, ekologickejších, opakovane použiteľných a recyklovateľných materiálov a pomáha znižovať plytvanie potravinami.Iniciatíva tiež umožní členským štátom EÚ efektívne presadzovať výsledné pravidlá.Pravidlá sa budú vzťahovať aj na materiály FCM dovezené z tretích krajín a uvedené na trh EÚ.

Pozadie Integrita a bezpečnosť dodávateľského reťazca materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (FCM) je kritická, ale niektoré chemikálie môžu migrovať z FCM do potravín, čo vedie k vystaveniu spotrebiteľov týmto látkam.Európska únia (ES) č. 1935/2004 preto v záujme ochrany spotrebiteľov stanovuje základné pravidlá EÚ pre všetky materiály FCM, ktorých účelom je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia, chrániť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného trhu.Nariadenie vyžaduje výrobu FCM tak, aby sa chemikálie neprenášali do potravinových výrobkov, ktoré ohrozujú ľudské zdravie, a stanovuje ďalšie pravidlá, ako napríklad pravidlá označovania a vysledovateľnosti.Umožňuje tiež zavedenie osobitných pravidiel pre konkrétne materiály a stanovuje proces hodnotenia rizika látok Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a prípadné schválenie Komisiou.Toto sa zaviedlo na plastových materiáloch FCM, pre ktoré boli stanovené požiadavky na zložky a zoznamy schválených látok, ako aj určité obmedzenia, ako napríklad obmedzenia migrácie.Pre mnohé iné materiály, ako je papier a lepenka, kovové a sklenené materiály, lepidlá, nátery, silikóny a guma, neexistujú na úrovni EÚ žiadne osobitné pravidlá, iba niektoré vnútroštátne právne predpisy.Základné ustanovenia súčasnej legislatívy EÚ boli navrhnuté v roku 1976, ale boli posúdené len nedávno.Skúsenosti s implementáciou legislatívy, spätná väzba od zainteresovaných strán a dôkazy zhromaždené prostredníctvom prebiehajúceho hodnotenia legislatívy FCM naznačujú, že niektoré z problémov súvisia s nedostatkom špecifických pravidiel EÚ, čo viedlo k neistote o bezpečnosti niektorých FCM a obavám vnútorného trhu. .Ďalšie špecifické právne predpisy EÚ podporujú všetky zainteresované strany vrátane členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu, priemyslu a mimovládnych organizácií.


Čas odoslania: 28. októbra 2022

Vyžiadajte si vzorový prehľad

Nechajte svoju aplikáciu, aby ste dostali prehľad.